Din delaktighet

Det är viktigt att du som patient kan delta i beslut om din vård. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få en bättre livskvalitet.


Vårdplanen viktigast

Målet är att du som patient och dina närstående ska vara delaktiga och kunna påverka den vård du får. Det viktigaste instrumentet för det är sin vårdplan. Varje gång din vårdplan uppdateras kan du få en kopia på den. Den hjälper dig att hålla dig informerad om vad du redan har åstadkommit och vad som händer härnäst. Du hittar även din vårdplan om du loggar in på 1177 Vårdguiden.

Patientforum

Patientforum är ett möte som hålls varje vecka inom heldygnsvården. Där har du som patient möjlighet att delta och lämna synpunkter, förbättringsförslag eller ställa frågor om den vård du får. Det som tas upp på patientforum används för att förbättra och utveckla vården. Patientforum leds av BISAM tillsammans med avdelningens enhetschef eller biträdande enhetschef.

BISAM

På Psykiatri Nordväst finns en person som arbetar som brukarinflytandesamordnare, BISAM. Vederbörande är anställd utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiatrisk vård. Hen bevakar också generella frågor som rör dig som patient och dina närstående. Särskilt fokus ligger på delaktighet och inflytande i vården. Däremot har hen inte i uppdrag att handlägga enskilda patientärenden.

Brukarrådet

På kliniken finns ett brukarråd. Där deltar verksamhetschef och andra personer från klinikens ledningsgrupp, tillsammans med representanter från patient – och närståendeorganisationer. Rådets arbete samordnas av BISAM. Brukarrådet sammanträder 4-5 gånger om året. Här kan du läsa mer om Brukarrådet.

Stöd från andra i samma situation

I en patientförening kan du träffa andra som är eller har varit i samma situation som du. Föreningarna arbetar för att patienter och närståendes synpunkter och önskemål ska leda till förbättringar i vård och omsorg. De erbjuder också olika typer av träffar och utbildningar där du kan dela erfarenheter eller umgås.

Din åsikt är viktig

Vuxenpsykiatrin inom Region Stockholms sjukvårdsområdet vill veta vad du som patient tycker om vården. Under två veckor på våren och hösten har  patienter på våra öppenvårdsmottagningar möjlighet att besvara en patientenkät. Enkäten har tagits fram i tillsammans med patientföreträdare.

Alla som vårdas inom psykiatrins heldygnsvård erbjuds att besvara en enkät i samband med utskrivningen.

Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss genom att besvara enkäterna. Du behöver naturligtvis inte vänta på en patientenkät, utan du är när som helst välkommen med dina synpunkter på vården. Läs mer under rubriken Synpunkter.