Borderlineenheten

Borderlineenheten är en specialiserad öppenvårdsenhet inom Psykiatri Nordväst. Vi finns till för dig som har emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), ofta kallat borderline. 

Så söker du hit

För att vi ska kunna ta emot dig behöver du ha en remiss från vårdcentral eller psykiatrisk mottagning. Du behöver vara över 18 år. Ha alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss.

Behandling

Du kallas först till en diagnostisk utredning, vilken brukar omfatta cirka 2-4 besök. Utredningen innehåller intervjuer och webbaserade självskattningar som du gör hemifrån. Efter utredningen tar vi ställning till vilken behandling som kan vara lämplig för dig. Även närstående till dig kan få utbildning och stöd under tiden du går i behandling hos oss. 

Psykiatri Nordväst och Borderlineenheten tillämpar Stepped Care för patientgruppen EIPS. Stepped Care kallas den vårdprocess som beskriver i vilken ordning olika insatser ska erbjudas. Alla behandlingsinsatser ställer krav på närvaro och eget arbete mellan sessionerna. Förebyggande sjukskrivning kan ges vid behov.

1. Patient- och Närståendeutbildning (PNU)

Alla patienter och deras vuxna närstående kan erbjudas PNU. Utbildningen innehåller information om emotionell instabilitet och vad man kan göra själv för att må bättre och på vilket sätt närstående kan stötta.

2a. Färdighetsträning (FTG)

Gruppbehandling som utgår från Dialektisk beteendeterapi (DBT). Behandlingen ges en gång per vecka i 20 veckor och består av olika moduler; Krisfärdigheter, relationsfärdigheter, känsloreglering och medveten närvaro.

2b. Emotion regulation grouptherapy (ERGT)

Gruppbehandling med stort fokus på att lära sig att hantera starka känslor. Behandlingen ges en gång per vecka i 16 veckor.

3. Dialektisk beteendeterapi (DBT)

Omfattar både individualterapi en gång per vecka och färdighetsträning en gång per vecka. Behandlingen har stort fokus på att minska självdestruktiva beteenden som till exempel självskada och suicidalitet.

Tillägg:

DBT-Booster: Syftet med en Booster är att hjälpa patienten att åter börja använda hjälpsamma färdigheter från tidigare DBT-behandling. Omfattningen är 3-5 gånger utan möjlighet till förlängning.

Familjeband: Insatsen riktar sig till vuxna närstående till patienter som går i DBT på mottagningen. Familjeband följer DBT-behandlingens upplägg och är en sorts terapi för närstående. Omfattningen är nio gånger och ges en gång per termin.

Senast ändrad 2024-05-14