Brukarråd

Alla kliniker inom närsjukvårdsområde Psykiatri i Region Stockholm ska ha ett brukarråd där företrädare för patientföreningarna och för verksamheterna möts för att diskutera aktuella frågor.

 - en möjlighet att vara delaktig i och påverka vården

Brukarrådet vid Psykiatri Nordväst består av representanter för lokala patient- och närståendeföreningar. Rådets arbete samordnas av klinikens BISAM, Brukarinflytandesamordnare.

Brukarrådet arbetar för att kliniken ska uppmärksamma patienters och närståendes behov och önskemål i vården. Målet är att alla ska vara delaktiga och kunna påverka sin vård.

Rådet är fristående från kliniken, men har regelbunden kontakt med klinikledningen. Det sammanträder en gång per månad. Arvode betalas för uppdraget.

Vill du bidra till att uppmärksamma patienters och närståendes behov? 

Patienter eller närstående som vill medverka i Brukarrådet kan vända sig till någon av de lokala föreningarna för att höra mer om hur man kan bli brukarrådsrepresentant.

Brukarrådets föreningar

Attention Solna Sundbyberg - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
attention-solna-sundbyberg.se

Autism- och Aspergerföreningen - autism, aspergers syndrom och autismliknande tillstånd
www.autism.se/stockholm

Föreningen Balans Stockholm – bipolär sjukdom, depression, utmattningssyndrom samt dystymi
balansstockholm.se

IFS – schizofreni och liknande psykoser
ifsstockholmsdistriktet.se

Musketörerna i Sollentuna - för människor i utanförskap, hemlöshet och någon form av beroendeproblematik
www.musketorernaisollentuna.se

OCD-föreningen Stockholm –  tvångssyndrom/OCD
ocdstockholm.se

SPES i Stockholm – suicidprevention och efterlevandestöd
spesistockholm.se