Information till remittenter

Information till remittenter om remisser riktade till "Högspecialiserad vård självskada, vuxen" Psykiatri Nordväst, Stockholm.

Psykiatri Nordväst har en gemensam remissportal för alla inkommande remisser.

Elektroniska remisser skickas i vårt journalsystem TakeCare till PNV-remissportal. Ange frågeställning ”Självskada NHV” om ni önskar skicka remissen till nationell högspecialiserad vård (NHV).

Remittenter som inte har tillgång till vårt journalsystem kan skicka pappersremiss till:
Remissportalen
Psykiatri Nordväst
Visionsgatan 70A
171 76 Stockholm

Tel: 08-123 681 60.

E-post: SLSO Funk PNV Frågor-NHV

OBS! att denna e-postadress aldrig får användas för enskilda patientärenden eller där konfidentiella uppgifter förekommer. 

Läs mer: 

Uppdatering 2023-06-15:

Till enheten Nationellt högspecialiserad vård för svår självskada vuxen kan nu även patienter med lindrigare självskadebeteenden remitteras där tidigare behandling inte fungerat optimalt och där bedömningen är att intensiv öppenvård skulle kunna vara rätt insats för patienten. 

Patienten behöver vara informerad om att vårdupplägget bygger på Dialektisk Beteendeterapi (DBT) i intensiv form och att insatsen innebär dagvård fem dagar i veckan under upp till tolv veckor.

2023-01-01

PNV tar emot remisser till NHV-enheten från 2023-01-01.

Psykiatri Nordväst bedriver nationell högspecialiserad vård (NHV) i form av heldygnsvård. Bemötandet baseras på dialektisk beteendeterapi (DBT), men behandlingen anpassas eller kompletteras med andra behandlingsmetoder beroende på patientens behov. För att bli aktuell för NHV behöver patienten lida av ett allvarligt självskadebeteende, där åtminstone två behandlingsförsök riktade mot självskadebeteendet i ordinarie vård har gjorts utan att förväntade resultat har uppnåtts.

Patienten behöver själv vara positiv till behandlingen och kunna förstå vad en DBT- baserad behandling innebär eller ta emot nödvändig information om behandlingsupplägget.

Vidare behöver remissen innehålla betalningsförbindelse från verksamhetschef eller motsvarande. Inom Region Stockholm räcker ett godkännande från verksamhetschef.

Observera att det är patientens öppenvård som skickar remissen och som ansvarar för kommunikationen med enheten.

”Högspecialiserad vård självskada vuxen” är inte en akutavdelning och det kan dröja innan patienten får behandling. Även efter vården på NHV-enheten kommer samarbete mellan NHV och hemöppenvården vara en viktig del i vårdkedjan. Redan under den inledande kontakten och en eventuell planering inför inneliggande  vård kommer en detaljerad planering göras för när och hur patientens hemklinik tar över patienten när vården inom NHV avslutas. Denna planering behöver vara förankrad hos verksamhetschefen på patientens hemklinik.

Remissen ska innehålla följande områden:

Beskrivning av självskadebeteende

Beskriv utförligt självskadebeteende, livshotande beteende, upprepade suicidförsök.
Självskadebeteende: Typ av självskada, debut, frekvens, funktion, utlösande faktorer, skyddsfaktorer.

Beskrivning av tidigare behandlingsförsök mot självskada

Exempel på tidigare erhållen evidensbaserad psykoterapeutisk behandling och effekt (exempelvis DBT, MBT, ERGT), beskrivning på aktuella hinder för behandling i öppenvård.

Öppenvårdens beskrivning om varför tidigare behandling ej gett förväntade resultat

Beskriv också hur den planerade öppenvårdskontakten ser ut just nu och vilken är planenering som finns framåt. Är patienten remitterad till annan NHV-enhet?

Patienten beskrivning kring sin problematik och motivering till behandling på NHV-enheten

Patients egen beskrivning av behandlingsförsök och varför tidigare behandlingar inte har gett önskat resultat. Patientens förväntningar på NHV-vården och vilka resultat patienten önskar uppnå.

Ger patienten tillåtelse till att vi läser tidigare psykiatriska journaler och vid behov beställer journalkopior från tidigare psykiatrisk vård?

Psykiatrisk grunddiagnos samt samsjuklighet

Sammanfattning av utredningar och övervägningar av samsjuklighet. Missbruksanames. Somatisk samsjuklighet. Andra faktorer som varit försvårande för behandling.

Samverkan med kommun eller andra myndigheter. Beskriv samverkan och behov av samordning mellan myndigheter.

Om ja finns redan etablerade kontaktvägar såsom
regelbundna SIP-möten? 

Social situation

Beskriv boendesituation, barn i familjen, socialt nätverk, sysselsättning/försörjning och annat som kan ha betydelse för framtida behandling inom NHV.
Beskriv patientens boendesituation och eventuellt behov av stöd i vardagen som kan påverka NHV-vården. Finns anamnestiskt förekomst av hot/våld?

Aktuell läkemedelslista samt beskrivning av tidigare läkemedelsbehandling

Remissen behöver också innehålla kontaktuppgifter till ansvarig behandlare,
läkare samt enhetschef på remitterande mottagningen. 

Vi ser fram emot ett gott samarbete!